As dunklat ondro Bänka/lyr

Zur Navigation springen Zur Suche springen
firstverse =
\lyricmode {
 %Ô ô å Å
 \set stanza = "1."
 As dunk -- lat on -- dro Bän -- ka,
 as dunk -- lat duß am Rhin,
 jetz sott min heärz -- liebs Schätz -- le
 schô lang im Bett -- li sin.
}

secverse =
\lyricmode {
 %Ô ô å Å
 \set stanza = "2."
 Luog, 's_Sönn -- li gôht ga schlô -- fo,
 diicht, müod dôm Sän -- tis zuo,
 lit brav i's gol -- dig Bett -- li und ma -- chat
 d'Öüg -- li zuo.
}

thrverse =
\lyricmode {
 %Ô ô å Å
 \set stanza = "3."
 Jetz zünd't der Herr -- gott d'Liech -- li am
 Him -- mels -- boo -- gon -- a,
 viel hun -- dert -- tou -- sid Steärn -- li, dass s'nie -- mand
 zel -- lo ka.

}

forverse =
\lyricmode {
 %Ô ô å Å
 \set stanza = "4."
 As dunk -- lat on -- dro Bän -- ka,
 as dunk -- lat duß am Rhin,
 liebs Schätz -- li, gang gan schlô -- fo,
 dänn g'höö -- rind d'Steärn -- li din.
}